Skip to main content

Prazas gratuítas ou bonificadas en residencias para estudantes de Bacharelato e FP

Tal e como se pode consultar no Diario Oficial de Galicia, estas prazas están dirixidas a alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo, sempre que as ensinanzas que cursen non se impartan en ningún centro da localidade de residencia habitual da unidade familiar á que pertenza nin noutra próxima que lle permita o desprazamento diario con facilidade.

Poderán solicitar praza de residencia, preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, as persoas matriculadas en estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2023/24. O alumnado que obteña praza terá dereito de reserva ata que complete os estudos correspondentes, sempre que non repita curso e non variasen as circunstancias que se tiveron en conta para a adxudicación inicial.
Criterios de valoración

Os beneficiarios poderán acceder a unha praza en réxime de residencia de xeito totalmente gratuíto ou ben bonificada. Neste último caso, o estudante aboará entre un 10 e un 30 % do custe total da praza en función da renda per cápita familiar.
Xunta de Galicia