Skip to main content

Galicia prepara as reclamacións da fronte común para solicitar unha maior flexibilidade na PAC e a súa adaptación á realidade galega

Xunta e representantes das organizacións agrarias volveron a coincidir no encontro desta tarde tanto na insuficiencia das modificacións propostas ata o de agora polo Goberno, do que se volveu a lamentar a falta de diálogo, coma na urxencia de reducir a carga burocrática que hoxe soportan os agricultores e gandeiros derivada da nova PAC.

Na reunión volveu quedou clara a demanda común de goberno autonómico e representantes das entidades profesionais agrarias sobre cuestións coma a voluntariedade no uso do caderno dixital e a non aplicación da normativa vencellada á figura do veterinario de explotacións. Exemplos, remarcou o conselleiro do Medio Rural en funcións, dunha “lexislación comunitaria deseñada a costas do territorio, e que está a impoñer trabas aos nosos produtores en lugar de traballar para garantir a viabilidade dun sector fundamental para o futuro de Europa”.

Adaptar o novo Pepac ás características de Galicia

Neste sentido, a corto plazo, Xunta e organizacións agrarias traballarán para consensuar un posicionamento común de cara ao proceso de negociación da Pepac 2023-2027, que se está desenvolvendo nestes momentos entre o Ministerio de Agricultura e as comunidades autónomas.

O conselleiro en funcións remarcou que Galicia solicita ao Goberno flexibilizar a normativa comunitaria e que se axuste á realidade e ás peculiaridades do territorio galego en concreto e de toda a Cornixa cantábrica en xeral. Neste sentido, o conselleiro advertiu hoxe que a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), “con total claridade, non se adecúa a Galicia nin, por extensión, ás comunidades autónomas do Cantábrico”. Así, sinalou que o territorio galego ten unhas condicións moi específicas (minifundismo, pluviometría, tamaño das explotacións ou tipos de solo, entre outras) que esixen un redeseño concreto de determinadas medidas da PAC, algo que -engadiu- “ata o de agora non se está facendo”.

Na reunión desta tarde, ademais de reducir a mencionada carga administrativa das explotacións, coincidiron noutras cuestións como a necesaria modificación dos ecorrexímenes e a chamada “condicionalidade reforzada” para adaptarse á realidade galega e non prexudicar aos agricultores e gandeiros galegos. Unha situación que xa fora advertida ao Goberno ao longo da negociación da nova Pepac.

Traballar por un posicionamento común en cuestións estratéxicas para o futuro do agro

En paralelo, xunto á negociación da flexibilización de Plan Estratéxico da PAC, as organizacións agrarias tamén achegarán as súas propostas ao amplo paquete de medidas que a Xunta quere coordinar con estes axentes e o resto das comunidades autónomas da cornixa cantábrica, en cuestións estratéxicas para o futuro do agro -a nivel estatal e comunitario-.

Este documento conta con catro grandes bloques, comezando precisamente pola solicitude de revisión de toda a normativa nacional derivada das directivas europeas da nova PAC. Neste primeiro bloque ten un especial protagonismo a necesidade de reducir a burocracia imposta aos agricultores e gandeiros, en cuestións xa mencionadas como flexibilizar o caderno dixital das explotacións ou potenciar as asociacións de defensa sanitaria gandeira fronte á figura do veterinario de explotación; ou alixeirar as inspeccións para facilitar o traballo cotiá dos produtores.

Ademais, outras reclamacións de Galicia -incluídas na segunda e terceira parte deste documento- e nas que tamén coincide coas asociacións profesionais do agro galego pasan pola esixencia de igualdade en relación coas regras de xogo nos mercados para todos os agricultores e gandeiros, de forma que nos tratados internacionais con terceiros países se inclúan cláusulas espello que garantan ese mesmo trato para todos os produtos; ademais de urxir a modificación da Lei da cadea alimentaria para que se cumpra dun xeito efectivo, introducindo mecanismos como os deseñados por Galicia -Contacarne e Contaláctea-, e traballar en coordinación coas CCAA para que os prezos que perciben os produtores cubran os seus custos, máis a marxe de beneficio correspondente.

O goberno autonómico galego tamén plantexa outros elementos estratéxicos para o futuro do rural -como unha fiscalidade favorable-, apelando ao Goberno na necesidade de que sitúe ao sector agrogandeiro no centro das súas políticas, asumindo o carácter de potencia agroalimentaria de España tanto nas políticas estatais como a nivel comunitaria, reclamando en Bruxelas unha moratoria urxente e temporal das medidas europeas que están a afogar hoxe aos agricultores e gandeiros, co obxectivo de realizar unha reflexión estratéxica sobre o futuro do sector que desemboque no redeseño das políticas cuestionadas, favorecendo unha introdución gradual no territorio.
R.